Privacyverklaring

GR de Bevelanden werkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. GR de Bevelanden verzamelt de gegevens als u gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanvragen van een uitkering of een voorziening. En dan mag u verwachten dat GR de Bevelanden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaat.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke kaders:

 • De wet Basisregistratie Personen (wet BRP);
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Deze wetgeving voorziet in algemene regels waar GR de Bevelanden zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. De regels vormen de basis voor bescherming van persoonsgegevens in onze processen en zijn daarom uitgewerkt in aanvullend beleid en werkafspraken. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.

GR de Bevelanden hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring geeft GR de Bevelanden aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen of door onze werkwijze.

GR de Bevelanden respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt GR de Bevelanden zoals is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). GR de Bevelanden gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel.

GR de Bevelanden houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Hiermee kan GR de Bevelanden de website verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

GR de Bevelanden behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste versie is altijd op deze pagina te vinden.

Privacybeleid en -reglement

Om de organisatie richting te geven, heeft GR de Bevelanden een privacybeleid opgesteld. Daarnaast worden in het privacyreglement kaders geschetst, zodat medewerkers de richting van het beleid kunnen volgen.

Als u gebruik maakt van diensten van GR de Bevelanden, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld in een gesprek, op een aanvraagformulier, via de mail of telefonisch.

Denk hierbij aan:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN).

Waarom is dat nodig?

­­­­GR de Bevelanden heeft de persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag om een uitkering of een Wmo-voorziening 
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het toezenden van een nieuwsbrief 
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit zijn bijvoorbeeld gezondheids- of financiële gegevens. Deze gebruiken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Register van verwerkingen

GR de Bevelanden heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen. In dit register beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. 

Hoe lang bewaren we gegevens?

GR de Bevelanden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft verschillende rechten als het gaat om privacy. Bijvoorbeeld het recht om te weten welke gegevens wij van u gebruiken (recht van inzage). Ook mag u gegevens laten corrigeren als wij naar uw mening verkeerde of niet volledige gegevens van u gebruiken (recht op rectificatie). Daarnaast kunt u ook aangeven dat u niet meer wilt dat wij uw gegevens gebruiken (recht van vergetelheid).

Delen met anderen

GR de Bevelanden verstrekt uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk voorschrift. Aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, de politie of de Sociale Verzekeringsbank wordt informatie altijd verstrekt wanneer de gegevens voor hen noodzakelijk zijn. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. GR de Bevelanden blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

GR de Bevelanden neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Datalekken

Ondanks alle toegepaste beveiligingen en zorgvuldigheid kan er zo nu en dan toch een datalek plaatsvinden. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens (per ongeluk) in verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als u een brief of een e-mail krijgt die niet voor u is bestemd of als er dossier is kwijtgeraakt. Als u een datalek vermoedt kunt u dit bij ons melden via datalek@GRdeBevelanden.nl. Wij kunnen dan maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Als uw gegevens betrokken zijn bij een datalek laten wij u dat zo snel mogelijk weten. GR de Bevelanden houdt een overzicht bij van alle datalekken die hebben plaatsgevonden.

Cookies

GR de Bevelanden gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op via 140113 of mail naar privacy@GRdeBevelanden.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten rondom privacy

U hebt een aantal rechten als het gaat om uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit.
Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u vragen om uw privacyrechten te laten gelden.
GR de Bevelanden heeft nog niet de mogelijkheid om alle aanvragen via DigiD te laten verlopen. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, willen wij niet dat u een kopie van een identiteitsbewijs moet versturen. Maar omdat wij we zeker moeten weten dat u de aanvragen zelf doet, controleren wij uw identiteit als u de aanvraag indient. Neem uw identiteitsbewijs dus mee als u de aanvraag indient.


Wij hebben voor de verschillende situaties waarin u ons vraagt om uw recht te laten gelden een modelbrief opgesteld. Deze kunt u met de computer invullen, afdrukken en meenemen. U moet de brieven niet naar ons toesturen, maar persoonlijk afgeven. Ook kunt u direct aan de balie of in een gesprek met uw contactpersoon of klantmanager een formulier invullen en indienen. Als u een brief bij ons afgeeft of een formulier invult moet u zich legitimeren.

Basisregistratie personen (BRP)

GR de Bevelanden maakt o.a. gebruik van de Basisregistratie personen (BRP). Deze registratie heette vroeger de Gemeentelijke Basisadministratie of GBA. De BRP wordt beheerd door de gemeente. Wilt u alleen weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP? Dan hoeft u geen aanvraag te doen. U kunt deze gegevens online bekijken.

Bekijk uw gegevens op mijnoverheid.nl (met DigiD)

Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen. Hiervoor moet u contact opnemen met de gemeente waar u bent ingeschreven. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Ook kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.
Een overzicht van uw rechten en plichten in de BRP leest u in de brochure 'Basisregistratie personen' van de Rijksoverheid.

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

U hebt 'recht op inzage'. Dit betekent dat u bij ons kunt opvragen welke persoonsgegevens wij over u hebben en waarvoor we ze gebruiken. Na uw aanvraag ontvangt u een overzicht met daarop:

 • welke gegevens wij van u hebben
 • waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • wie deze gegevens hebben ontvangen
 • waar de gegevens vandaan komen (als dat bekend is)

U kunt natuurlijk alleen uw eigen gegevens opvragen. Gegevens van anderen mag u alleen opvragen als het uw kinderen tot 16 jaar betreft of als u daarvoor gemachtigd bent.

Het is ook mogelijk om uw dossier in te zien. Dit kan niet direct, omdat gecontroleerd moet worden of er geen gegevens in staan over andere personen. U moet het verzoek tot inzage schriftelijk bij ons indienen. U kunt hiervoor deze modelbrief gebruiken of bij uw bezoek aan ons een formulier invullen. Bij het indienen moet u zich legitimeren.

Na uw aanvraag

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over uw aanvraag. U kunt dan controleren of de gegevens kloppen en of ze op de juiste manier zijn gebruikt.

Wanneer mag u geen gegevens inzien?

GR de Bevelanden kan weigeren om u uw gegevens te laten bekijken. Dat mag alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als dat nodig is voor de openbare veiligheid, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, of om de rechten van anderen te beschermen.

Wij kunnen een verzoek ook voor een deel weigeren. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de gegevens van iemand anders, zoals uw ex-partner, af te schermen. Als u deze gegevens toch wilt inzien, dan vragen we eerst toestemming aan de andere persoon.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Als u van mening bent dat uw gegevens niet kloppen of niet volledig zijn, kunt u ons vragen om die aan te passen of aan te vullen. Dit heet het recht van rectificatie.
Deze rechten gelden niet voor de Basisregistratie personen (BRP). Als u iets wilt laten veranderen in de BRP moet u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken of Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Ook een verzoek om verbetering of aanvulling van uw gegevens moet u schriftelijk doen. Hierbij kunt u gebruik maken van deze modelbrief of u vult het betreffende formulier in bij uw bezoek aan ons. Bij het indienen van de aanvraag moet u zich kunnen legitimeren. Neem daarom uw identiteitsbewijs mee naar het stadskantoor. Geef bij uw aanvraag duidelijk aan welke aanpassingen of aanvullingen u wilt. U moet ook aangeven waarom wij de gegevens moeten aanpassen of aanvullen. Bij de aanvraag moet u uw legitimatie laten zien, zodat we zeker weten dat u de aanvraag voor uzelf doet. 

Recht van vergetelheid (artikel 17 AVG)

Als u van mening bent dat GR de Bevelanden uw gegevens niet meer nodig heeft, kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door GR de Bevelanden vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kunt u dit ook aangeven. Beschrijft u dan wel duidelijk wat die bijzondere omstandigheden zijn.
Uw verzoek om uw gegevens te verwijderen moet u schriftelijk indien. Hiervoor kunt u deze modelbrief gebruiken of u vult het betreffende formulier in bij uw bezoek aan ons. Op uw aanvraag moet u duidelijk aangeven waarom u van mening bent dat wij uw gegevens niet (meer) mogen gebruiken en wij de gegevens moeten verwijderen. Soms moeten wij gegevens van de wet bewaren. In dat geval kunt u geen gebruikmaken van het recht op verwijdering. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor subsidie.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het laten verwijderen van uw gegevens? Via ons Klantcontactcentrum kunt u voorbeeldbrieven opvragen voor Inzage in AVG gegevens, AVG rectificatie of AVG gegevens verwijderen.