Privacybeleid

Algemeen

Binnen de GR wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en
(keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het
goed uitvoeren van de wettelijke taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de GR
zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen,
innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere
eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De GR is zich hier van bewust en zorgt
dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van
informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Het bestuur en
management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.

Toepassingsbereik

De GR geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de GR. Dit privacybeleid van GR is in lijn met het algemene beleid van de Bevelandse gemeenten en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De GR is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
• Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

De GR gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De GR houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
De GR zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
De GR verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De GR streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De GR gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de GR voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de GR afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en aan de Handreiking Gegevensdeling van de Leertuin Gegevensdeling. De GR controleert deze afspraken jaarlijks.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen De GR honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het dagelijks bestuur. Het beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via nieuwsbrief en de website.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden op 6 april 2020,

Directeur,
P.M.C. van den Beemt