Participatiewet en scholing

Algemeen

GR de Bevelanden vindt het belangrijk dat klanten tot 27 jaar een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo-2 niveau. Hebben ze dat niet, dan kijken we naar de mogelijkheden om een diploma te halen. Dat kan bijvoorbeeld een combinatie van werken en leren (de beroepsbegeleidende leerweg ofwel BBL) zijn.

Samenwerking Regionaal bureau leerlingzaken

Er is een intensieve samenwerking tussen GR de Bevelanden en het regionaal bureau leerlingzaken (RBL) Oosterschelderegio. Kan een jongere met een uitkering een opleiding met studiefinanciering volgen? Dan moet hij dat ook doen. Zo niet, dan is er geen recht op uitkering.