Aanpassing maximumtarieven Wmo persoonsgebonden budget dienstverlening

Op woensdag 22 april is de volgende Openbare Bekendmaking gepubliceerd:
Aanpassing maximumtarieven Wmo persoonsgebonden budget dienstverlening

Wat verandert er?

Voor de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) waarbij het budgetbeheer wordt uitgevoerd door de SVB wordt een nieuwe manier van berekenen ingevoerd voor het bepalen van het maximumtarief dat de zorgverlener mag declareren.

Een pgb wordt toegekend op basis van een rekentarief waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende zorgcategorieën (hulp bij het huishouden en begeleiding) en welke vorm van zorgverlening noodzakelijk is (formele of informele zorg). De rekentarieven worden jaarlijks opnieuw geïndexeerd.

In sommige gevallen is het wenselijk om een duurdere zorgverlener in te zetten die in minder uren zorg tot hetzelfde afgesproken resultaat kan komen. Hiervoor wordt een maximum declaratietarief gehanteerd van 25% boven op het rekentarief. Door het instellen van een maximumtarief wordt de budgethouder tegelijkertijd in bescherming genomen door te voorkomen dat het aantal ingekochte uren tegen een hoger tarief onredelijk afwijkt van het aantal noodzakelijke uren zorg zoals gesteld in de indicatie.

Wat betekent dit voor u?

In een aantal situaties betaalt een budgethouder aan de zorgverlener een hoger tarief dan het vastgestelde maximumtarief. Deze personen ontvangen een brief waarin wordt verzocht het afgesproken tarief in de zorgovereenkomst met de zorgverlener aan te passen.

Wat doen wij voor u?

Wij begrijpen dat het bijstellen van een overeenkomst wat tijd kost. Om die reden geldt voor de betreffende budgethouders een overgangstermijn tot 1 juli 2020. Voor nieuwe budgethouders is de nieuwe berekeningswijze van het maximumtarief per direct van kracht.

Vragen?

Heeft u vragen over deze openbare bekendmaking en hoe dit op uw situatie van toepassing heeft? Neem dan contact op met uw contactpersoon via het Klant Contact Centrum 0113 - 239 100.