Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt de toegang tot informatie van overheidsorganen. Iedereen kan bij een bestuursorgaan met een beroep op de Woo informatie opvragen over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid. Het uitgangspunt is dat informatie van de overheid openbaar is, tenzij één van de uitzonderingsgronden van de Woo van toepassing is.

Let op: op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle bestuurlijke aangelegenheden van GR de Bevelanden. Uw eigen (geanonimiseerde) Woo-verzoek, het Woo-besluit en de geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten worden gepubliceerd op onze website.

Woo-verzoeken indienen

U kunt een verzoek indienen. Let op: uw verzoek wordt geanonimiseerd op onze website gepubliceerd.

Schriftelijk

U kunt uw verzoek sturen naar:

GR de Bevelanden
Postbus 2144
4460 MC Goes

Vermeld in uw verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

  1. Naam en adres van de verzoeker;
  2. Geef aan over welk bestuurlijk onderwerp uw verzoek gaat;
  3. Geef aan over welke documenten uw verzoek gaat;
  4. Geef aan over welke periode het gaat;
  5. Telefoonnummer en mailadres van de verzoeker;
  6. Handtekening van de verzoeker

Mondeling

U kunt uw verzoek mondeling indienen aan de balie (adres: M.A. de Ruijterlaan 2, Goes)

Voor het verstrekken van schriftelijke informatie (bijvoorbeeld een kopie) berekenen we leges. U kunt ter voorkoming van kosten ook inzage vragen in de gegevens.

Uitzonderingsgronden openbaarmaking

GR de Bevelanden mag u bepaalde informatie weigeren, bijvoorbeeld als het verstrekken van de gegevens de persoonlijke levenssfeer van mensen schaadt, als er sprake is van controle, inspectie of toezicht of de opsporing van strafbare feiten. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar wordt gemaakt en redenen waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden. Deze belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom zij vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan documenten van bedrijven waarin concurrentiegevoelige informatie staat. De standpunten (zienswijzen) van deze derden worden meegenomen bij de besluitvorming door de gemeente, maar de gemeente is niet verplicht om deze standpunten op te volgen. Vanwege deze zienswijzenprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen.  

Beslistermijn

GR de Bevelanden beslist in principe binnen vier weken op uw verzoek, maar zij kan deze beslistermijn met twee weken verdagen (uitstellen). Als de documenten betrekking hebben op derden-belanghebbenden, krijgen zij gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te maken voordat een besluit wordt genomen; gedurende die periode wordt de besluitvorming opgeschort.

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden tot het indienen van bezwaar en beroep. Hoe u een bezwaar- of beroepschrift kunt indienen, wordt in het besluit vermeld.

Contactpersonen

Voor vragen over de Woo en het indienen van een verzoek kunt u contact opnemen met de Juridisch medewerker Bezwaar en Beroep via telefoonnummer (0113) 239 100.

Overzicht Woo-verzoeken

Hieronder vindt u besluiten op ingediende Woo-verzoeken, inclusief de openbaar gemaakte documenten.