Wet inburgering 2021

Algemeen

Om nieuwkomers een betere kans te geven op een goede start in Nederland is het inburgeringsstelsel veranderd. De Wet inburgering 2021 geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren.

Inburgeringsplichtig

Wilt u weten of u inburgeringsplichtig bent? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Net als in het huidige inburgeringsstelsel geldt de inburgeringsplicht voor vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. Dit zijn:

 • Asielstatushouders;
 • Familie- of gezinsleden van asielstatushouders;
 • Gezinsmigranten;
 • Een groep overige inburgeringsplichtigen.

Doel inburgeringsstelsel

Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft een maatschappelijk doel:

 • dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij;
 • ze het liefst betaald werk doen.

Om dat te bereiken is het kunnen spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal belangrijk. Ook is het belangrijk om mee te doen in de maatschappij. Dat kan door onderwijs, werk, stage of vrijwilligerswerk. Dat doet iedereen op het eigen niveau. Daarnaast moeten inburgeringsplichtigen leren over de Nederlandse maatschappij.

Leerroutes

Er zijn 3 leerroutes in het nieuwe stelsel:

 1. Onderwijsroute
  Deze route is gericht op het behalen van een erkend diploma binnen Nederlands onderwijs. Dit geeft een goede startpositie op de banenmarkt. Eerst doen jonge inburgeringsplichtigen een taalschakeltraject. Daarna worden ze zo snel mogelijk doorgestuurd naar een Nederlandse opleiding.
   
 2. B1-route
  Het is belangrijk om taalniveau B1 te behalen. Dit moet zo snel mogelijk, maar binnen maximaal 3 jaar. Dit zorgt voor een betere positie om werk te vinden. Het is belangrijk om het leren van de Nederlandse taal te combineren met (vrijwilligers)werk.
   
 3. Zelfredzaamheidsroute (Z-route)
  Voor mensen voor wie de onderwijs- of B1-route niet haalbaar zijn, is er een andere leerroute. De zelfredzaamheidsroute wordt ook wel de Z-route genoemd. Hier leert men hoe hij zich kan redden in de maatschappij.

Naast een van de drie leerroutes, moet de inburgeraar:

 • kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM),
 • Module Arbeidsmarkt & Participatie
 • participatieverklaringstraject (PVT).

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) is onderdeel van alle leerroutes.

Participatieverklaringstraject (PVT)

Het participatieverklaringstraject (PVT) is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor iedereen die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig is geworden.

Via het participatieverklaringstraject maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. U kunt hierbij denken aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten.

Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving.

De inburgeraar moet de Nederlandse kernwaarden respecteren. Dat betekent echter niet dat hij deze kernwaarden altijd overneemt of dat er geen ruimte is voor een andere mening.

Het participatieverklaringstraject wordt verzorgd door VluchtelingenWerk locatie De Bevelanden. Zij zullen u een uitnodiging sturen.

Ook gezinsmigranten en overige migranten kunnen gebruik maken van het participatieverklaringstraject. Zij moeten wel zelf hun leerroute regelen en betalen.