Eigen bijdrage

Algemeen

Voor een Wmo-maatwerkvoorziening moet meestal een eigen bijdrage betaald worden. De hoogte van de eigen bijdrage bepaalt het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK stuurt ook de rekening. De eigen bijdrage is nooit hoger dan € 20,60 per maand. Dat is het maximum van het wettelijk vastgestelde abonnementstarief.

Uitzonderingen

  • Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen intramuraal (dat is met verblijf in de instelling) blijft de berekening van de eigen bijdrage inkomensafhankelijk.
  • Een meerpersoonshuishouden betaalt samen 1x € 20,60 per maand.
  • Voor een rolstoelvoorziening geldt geen eigen bijdrage. Dat is wettelijk zo bepaald.

Vrijstellingen

Op basis van landelijk beleid is de volgende groep vrijgesteld van de eigen bijdrage:

  • Meerpersoonshuishoudens waarvan minimaal één persoon de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.  
    Deze groep wordt wel aangemeld bij het CAK. Het CAK beoordeelt vervolgens of vrijstelling van toepassing is.

De volgende doelgroepen zijn op basis van gemeentelijk beleid vrijgesteld van de eigen bijdrage:

  • 0 tot 23-jarigen;
  • Mensen met een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding.