Bezwaar en beroep

Algemeen

Doet u een aanvraag (bijvoorbeeld voor een uitkering levensonderhoud, bijzondere bijstand of een maatwerkvoorziening binnen de Wmo)? Dan wordt dit gevolgd door een brief. Deze brief heet een beschikking. In de beschikking staat het besluit dat is genomen op uw aanvraag. Eenvoudig gezegd een toekenning (ja) of een afwijzing (nee). Tegen een officieel besluit kunt u bezwaar maken.

Stap 1: maak bezwaar

Waar uw bezwaarbrief aan moet voldoen, staat in de beschikking die u krijgt.

Stap 2: bemiddeling

Als we uw bezwaarbrief hebben gekregen, gaan we kijken naar een oplossing. Dit kan door een bemiddelingsgesprek.

Stap 3: commissie

Komt er uit het gesprek geen oplossing? Dan wordt uw bezwaarbrief behandeld via ambtelijk horen of horen door een onafhankelijke adviescommissie. Welke van de twee dit is, hangt af van de inhoud van uw bezwaar.

Ambtelijk horen

Als uw bezwaarbrief via ambtelijk horen wordt behandeld, mag u (via de telefoon) vertellen waarom u het niet eens bent met het besluit. Dat gebeurt door medewerkers van de afdeling Bezwaar en Beroep. GR de Bevelanden moet binnen 6 weken een besluit nemen wat er wordt gedaan met uw bezwaar.

Onafhankelijke commissie

Als uw bezwaarbrief door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie wordt behandeld, krijgt u een uitnodiging. U mag dan in een bijeenkomst uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit. De commissie geeft dan een advies aan GR de Bevelanden. GR de Bevelanden heeft daarna 12 weken om te besluiten wat er wordt gedaan met uw bezwaar.

Stap 4: beroep

Bent u het niet eens met het besluit op bezwaar ? Dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Hoe maakt u bezwaar tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie?

U kunt binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarbrief naar:

GR de Bevelanden
Team Bezwaar en Beroep
Postbus 2144
4460 MC  Goes

Machtigen

Wilt u dat iemand anders namens u bezwaar maakt? Dan moet u deze persoon een volmacht geven. Dat heet een machtiging. U kunt ook voor iemand anders een bezwaar indienen. Hiervoor moet u gevolmachtigd zijn. Als u een advocaat heeft, is machtiging niet nodig.

Inhoud bezwaarbrief

Als u bezwaar maakt, moet u de volgende gegevens noemen:

  • De datum van uw brief;
  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • Meld het kenmerk en onderwerp van het besluit dat u van ons heeft gekregen;
  • Stuur een kopie mee van het besluit;
  • Vertel waarom u het niet eens bent met het besluit (de gronden van het bezwaar);
  • Onderteken de bezwaarbrief.

Hoe gaat u in beroep?

Bent u het niet eens bent met de beslissing van GR de Bevelanden op uw bezwaarbrief? Dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

U schrijft een brief aan de rechtbank waarin u de zaak uitlegt. Deze brief heet een beroepschrift. Bij het sturen van een beroepschrift moet u op dezelfde dingen letten als wanneer u een bezwaarschrift stuurt. U kunt het beroepschrift afleveren bij de balie van de rechtbank. Vraag een ontvangstbewijs. Of stuur het beroepschrift met de post . Dit kunt u het beste aangetekend doen. U kunt ook via het digitale loket rechtspraak een webformulier invullen. 

De rechtbank neemt uw beroep in behandeling. Hieraan zijn kosten verbonden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? U kunt het Klantcontactcentrum bellen op: 0113 239 100