Uw rechten rondom privacy

HOME  |  Uw rechten rondom privacy

Uw rechten rondom privacy

Uw rechten rondom privacy

U hebt een aantal rechten als het gaat om uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit.
Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u vragen om uw privacyrechten te laten gelden.
De GR heeft nog niet de mogelijkheid om de aanvragen via DigiD te doen. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, willen wij niet dat u een kopie van een identiteitsbewijs moet versturen. Maar omdat wij we zeker moeten weten dat u de aanvragen zelf doet, controleren wij uw identiteit als u de aanvraag indient. Neem uw identiteitsbewijs dus mee als u de aanvraag indient.


Wij hebben voor de verschillende situaties waarin u ons vraagt om uw recht te laten gelden een modelbrief opgesteld. Deze kunt u met de computer invullen, afdrukken en meenemen. U moet de brieven niet naar ons toesturen, maar persoonlijk afgeven. Ook kunt u direct aan de balie of in een gesprek met uw contactpersoon of klantmanager een formulier invullen en indienen. Als u een brief bij ons afgeeft of een formulier invult moet u zich legitimeren.

Basisregistratie personen (BRP)

De GR maakt o.a. gebruik van de Basisregistratie personen (BRP). Deze registratie heette vroeger de Gemeentelijke Basisadministratie of GBA. De BRP wordt beheerd door de gemeente. Wilt u alleen weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP? Dan hoeft u geen aanvraag te doen. U kunt deze gegevens online bekijken.

Bekijk uw gegevens op mijnoverheid.nl (met DigiD)

Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen. Hiervoor moet u contact opnemen met de gemeente waar u bent ingeschreven. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Ook kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.
Een overzicht van uw rechten en plichten in de BRP leest u in de brochure 'Basisregistratie personen' van de Rijksoverheid.

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

U hebt 'recht op inzage'. Dit betekent dat u bij ons kunt opvragen welke persoonsgegevens wij over u hebben en waarvoor we ze gebruiken. Na uw aanvraag ontvangt u een overzicht met daarop:

  • welke gegevens wij van u hebben
  • waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • wie deze gegevens hebben ontvangen
  • waar de gegevens vandaan komen (als dat bekend is)

U kunt natuurlijk alleen uw eigen gegevens opvragen. Gegevens van anderen mag u alleen opvragen als het uw kinderen tot 16 jaar betreft of als u daarvoor gemachtigd bent.

Het is ook mogelijk om uw dossier in te zien. Dit kan niet direct, omdat gecontroleerd moet worden of er geen gegevens in staan over andere personen. U moet het verzoek tot inzage schriftelijk bij ons indienen. U kunt hiervoor deze modelbrief gebruiken of bij uw bezoek aan ons een formulier invullen. Bij het indienen moet u zich legitimeren.

Na uw aanvraag

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over uw aanvraag. U kunt dan controleren of de gegevens kloppen en of ze op de juiste manier zijn gebruikt.

Wanneer mag u geen gegevens inzien?

De GR kan weigeren om u uw gegevens te laten bekijken. Dat mag alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als dat nodig is voor de openbare veiligheid, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, of om de rechten van anderen te beschermen.

Wij kunnen een verzoek ook voor een deel weigeren. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de gegevens van iemand anders, zoals uw ex-partner, af te schermen. Als u deze gegevens toch wilt inzien, dan vragen we eerst toestemming aan de andere persoon.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Als u van mening bent dat uw gegevens niet kloppen of niet volledig zijn, kunt u ons vragen om die aan te passen of aan te vullen. Dit heet het recht van rectificatie.
Deze rechten gelden niet voor de Basisregistratie personen (BRP). Als u iets wilt laten veranderen in de BRP moet u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken of Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Ook een verzoek om verbetering of aanvulling van uw gegevens moet u schriftelijk doen. Hierbij kunt u gebruik maken van deze modelbrief of u vult het betreffende formulier in bij uw bezoek aan ons. Bij het indienen van de aanvraag moet u zich kunnen legitimeren. Neem daarom uw identiteitsbewijs mee naar het stadskantoor. Geef bij uw aanvraag duidelijk aan welke aanpassingen of aanvullingen u wilt. U moet ook aangeven waarom wij de gegevens moeten aanpassen of aanvullen. Bij de aanvraag moet u uw legitimatie laten zien, zodat we zeker weten dat u de aanvraag voor uzelf doet. 

Recht van vergetelheid (artikel 17 AVG)

Als u van mening bent dat de GR uw gegevens niet meer nodig heeft, kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de GR vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kunt u dit ook aangeven. Beschrijft u dan wel duidelijk wat die bijzondere omstandigheden zijn.
Uw verzoek om uw gegevens te verwijderen moet u schriftelijk indien. Hiervoor kunt u deze modelbrief gebruiken of u vult het betreffende formulier in bij uw bezoek aan ons. Op uw aanvraag moet u duidelijk aangeven waarom u van mening bent dat wij uw gegevens niet (meer) mogen gebruiken en wij de gegevens moeten verwijderen. Soms moeten wij gegevens van de wet bewaren. In dat geval kunt u geen gebruikmaken van het recht op verwijdering. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor subsidie.

Top