Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

HOME  |  Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Bent u inwoner van de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal met een laag inkomen en een laag vermogen? Bent u chronisch ziek of gehandicapt en heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u in 2021 misschien geld terug voor uw zorgkosten over het jaar 2020. We noemen dit de tegemoetkoming chronisch zieken en/of gehandicapten.

Hoogte tegemoetkoming 2021

Ontvangt u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van het UWV en bent u tenminste 35% arbeidsongeschikt? Dan bedraagt de tegemoetkoming in 2021 € 225,00. Dat komt omdat wij rekening houden met de tegemoetkoming arbeidsongeschikten die u jaarlijks in de maand september automatisch van het UWV ontvangt.

In alle overige gevallen bedraagt de tegemoetkoming in 2021 € 407,- per persoon.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u de volgende drie vragen met ‘‘ja’’ kunt beantwoorden.

Vraag 1: Behoort u tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten?

U hoort tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten als minimaal 1 van deze 6 punten voor u geldt:

  • U ontvangt een uitkering WIA / WAJONG / WAZ / WAO op basis van 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid;
  • U heeft een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening, een rolstoel, woningaanpassing
  • U heeft een Wmo-indicatie voor begeleiding, dagbesteding of hulp bij het huishouden, die is toegekend voor een periode van een jaar of langer;
  • U heeft een indicatie voor persoonlijke verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet;
  • U heeft een diabetespaspoort;
  • U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
  • U ontvangt minimaal tweemaal kinderbijslag van de SVB vanwege thuiswonende gehandicapte kinderen.

Als geen van deze situaties voor u geldt, maar u bent wel chronisch ziek of gehandicapt, dan vragen we u dit op een andere manier aan te tonen.

Vraag 2: Heeft u in 2020 kosten (gehad) door uw chronische ziekte of handicap die niet door uw zorgverzekeraar of via een andere regeling zijn vergoed?

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak ook kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan extra reiskosten naar uw huisarts of het ziekenhuis, bijbetaling van medicijnen, lidmaatschap van een patiëntenvereniging, de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart en de medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart en/of een rijbewijs, de betaling van uw verplicht eigen risico enz. De tegemoetkoming chronisch zieken en/of gehandicapten is bedoeld om deze kosten te compenseren.

Vraag 3: Heeft u een laag inkomen en een laag eigen vermogen?

Wij willen dat de tegemoetkoming terecht komt bij de meest kwetsbare mensen uit de samenleving. Daarom kunnen alleen chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen en een laag vermogen van deze regeling gebruik maken.

Inkomen is bijvoorbeeld uw salaris, uitkering of pensioen. De inkomensgrens bedraagt 130% van de bijstandsnorm. Is uw inkomen niet hoger dan deze grens, dan ontvangt u de maximale tegemoetkoming. Bij een hoger inkomen berekenen we uw draagkracht. Dit betekent dat een deel van uw hogere inkomen, namelijk 35%, van de maximale tegemoetkoming wordt afgehaald. Het bedrag dat u ontvangt, staat in de brief die u van ons ontvangt. Als uw draagkracht te hoog is, dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming.

Onder vermogen verstaan wij het saldo van bezittingen en schulden. Dat saldo berekent u door uw schulden af te trekken van uw bezittingen zoals spaargeld, de waarde van een auto, caravan of boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts. Overwaarde uit een koopwoning tellen wij niet mee bij de berekening van uw vermogen. Uw vermogen mag niet meer bedragen dan het vermogen dat iemand met een bijstandsuitkering mag hebben. Wilt u weten hoe u dit kunt uitrekenen? Lees dan de tekst hieronder.

Hoeveel mag uw inkomen en vermogen maximaal zijn om in aanmerking te komen?

Bekijk het overzicht inkomensgrenzen om te zien hoeveel uw inkomen en vermogen maximaal mogen bedragen om in aanmerking te komen voor de maximale tegemoetkoming. Op het aanvraagformulier vragen wij om uw netto (na aftrek van de belasting) inkomen per week, per 4 weken of per maand. Als uw (gezamenlijk) inkomen lager is dan het bedrag in het overzicht dat voor u van toepassing is, dan ontvangt u de maximale tegemoetkoming die voor u geldt.

Schulden

In de volgende situaties houden wij rekening met uw schulden:

  • U heeft een minnelijke schuldregeling met een erkende schuldhulpverlenende instantie; of
  • de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is over u uitgesproken; of
  • er ligt beslag op uw inkomen.

Dit betekent dat u de aflossingsbedragen van uw schulden of het bedrag van het loonbeslag van uw inkomen mag aftrekken.

Aanvragen

Als u de bovenstaande drie vragen met ‘‘ ja’’ kunt beantwoorden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2021.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Hebt u de tegemoetkoming in 2020 ook ontvangen, dan moet u ook dit aanvraagformulier gebruiken. Met ingang van 2021 is het verkorte aanvraagformulier afgeschaft.

U kunt het formulier ook telefonisch opvragen bij het Klant Contact Centrum van de afdeling WIZ via het telefoonnummer 0113 - 23 91 00.

Bewijsstukken

De tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die u heeft als gevolg van uw chronische ziekte of handicap. Van deze kosten hoeft u echter geen bewijsstukken in te leveren. Wel kunnen wij bij een controle achteraf om deze bewijsstukken vragen. Bewaar ze daarom goed!

Bij het aanvraagformulier moet u wel bewijsstukken inleveren van uw netto inkomen (uw inkomen na aftrek van belastingen) zoals een loonstrook of een specificatie van uw uitkering. Ook hebben we bewijsstukken nodig van uw vermogen. Daarnaast moet u kunnen laten zien dat u tot de doelgroep behoort. Dat kan bijvoorbeeld door een kopie van uw diabetespaspoort, gehandicaptenparkeerkaart of WMO-indicatie mee te sturen.

Top