Privacyverklaring

HOME  |  Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden (kortweg GR) hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring geeft de GR aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen of door onze werkwijze.

De GR respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de GR overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voorheen Wet bescherming persoonsgegevens). De GR gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel.

De GR houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Hiermee kan de GR de website verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

De GR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste versie is altijd op deze pagina te vinden.

Privacybeleid en -reglement

Om de organisatie richting te geven, heeft de GR een privacybeleid opgesteld. Daarnaast worden in het privacyreglement kaders geschetst, zodat medewerkers de richting van het beleid kunnen volgen.

Als u gebruik maakt van diensten van de GR, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld in een gesprek, via de mail of telefonisch.

Denk hierbij aan:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Waarom is dat nodig?

­­­­De GR heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag om een uitkering of een WMO-voorziening 
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief 
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

De GR heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen. In dit register beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. 

Register van verwerkingen

In het Register van verwerkingen staat welke persoonsgegevens de GR verwerkt.

Hoe lang bewaren we gegevens?

De GR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U kunt bij de GR een verzoek om inzage indienen. Dan krijgt u een overzicht van de persoonsgegevens die de GR van u heeft. Binnen vier weken krijgt u een overzicht met uw persoonsgegevens. U kunt de gegevens opvragen door een email te sturen aan privacy@GRdeBevelanden.nl. Als u bij ons langs komt moet u zich kunnen legitimeren, zodat wij kunnen controleren of de persoonsgegevens door de juiste persoon worden gevraagd. U kunt ook vragen om aanpassing of verwijdering van bepaalde persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact opnemen met de GR.
Wij wijzen u erop, dat bij een verzoek tot wijziging of verwijdering van gegevens, ook gekeken wordt naar andere wettelijk eisen. Mogelijk mogen gegevens niet gewijzigd of verwijderd worden.

Delen met anderen

De GR zal  uw gegevens  uitsluitend aan andere organisaties verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. De GR blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiliging

De GR neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Naast toestemming heeft de GR andere grondslagen om gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld vanwege een wettelijke of contractuele verplichting, een noodzaak om een overeenkomst af te sluiten of de verplichting aan de kant van de betrokkene. Indien de gegevens dan niet worden verstrekt, zal de dienstverlening (deels) niet mogelijk zijn.

Datalekken

Ondanks alle toegepaste beveiligingen en zorgvuldigheid kan er zo nu en dan toch een datalek plaatsvinden. Als u een datalek tegenkomt kunt u dit bij ons melden: privacy@GRdeBevelanden.nl . Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens (per ongeluk) in verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als u een brief krijgt die niet voor u is bestemd. Er wordt een overzicht bijgehouden met alle datalekken die hebben plaatsgevonden. Dit overzicht is ook ter beschikking gesteld op deze pagina.

Cookies

De GR gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op via 140113 of mail naar privacy@GRdeBevelanden.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Top