Privacyverklaring

HOME  |  Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden (kortweg GR) werkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De GR verzamelt de gegevens als u gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanvragen van een uitkering of een voorziening. En dan mag u verwachten dat de GR zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaat.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke kaders:

 • De wet Basisregistratie Personen (wet BRP);
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Deze wetgeving voorziet in algemene regels waar de GR zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. De regels vormen de basis voor bescherming van persoonsgegevens in onze processen en zijn daarom uitgewerkt in aanvullend beleid en werkafspraken. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.

De GR hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring geeft de GR aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen of door onze werkwijze.

De GR respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de GR zoals is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De GR gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel.

De GR houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Hiermee kan de GR de website verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

De GR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste versie is altijd op deze pagina te vinden.

Privacybeleid en -reglement

Om de organisatie richting te geven, heeft de GR een privacybeleid opgesteld. Daarnaast worden in het privacyreglement kaders geschetst, zodat medewerkers de richting van het beleid kunnen volgen.

Als u gebruik maakt van diensten van de GR, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld in een gesprek, op een aanvraagformulier, via de mail of telefonisch.

Denk hierbij aan:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN).

Waarom is dat nodig?

­­­­De GR heeft de persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag om een uitkering of een WMO-voorziening 
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het toezenden van een nieuwsbrief 
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit zijn bijvoorbeeld gezondheids- of financiële gegevens. Deze gebruiken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Register van verwerkingen

De GR heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen. In dit register beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. 

Hoe lang bewaren we gegevens?

De GR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft verschillende rechten als het gaat om privacy. Bijvoorbeeld het recht om te weten welke gegevens wij van u gebruiken (recht van inzage). Ook mag u gegevens laten corrigeren als wij naar uw mening verkeerde of niet volledige gegevens van u gebruiken (recht op rectificatie). Daarnaast kunt u ook aangeven dat u niet meer wilt dat wij uw gegevens gebruiken (recht van vergetelheid).
Over deze rechten kunt u meer lezen op de pagina Uw rechten rondom privacy.

Delen met anderen

De GR verstrekt uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk voorschrift. Aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, de politie of de Sociale Verzekeringsbank wordt informatie altijd verstrekt wanneer de gegevens voor hen noodzakelijk zijn. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. De GR blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

De GR neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Datalekken

Ondanks alle toegepaste beveiligingen en zorgvuldigheid kan er zo nu en dan toch een datalek plaatsvinden. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens (per ongeluk) in verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als u een brief of een e-mail krijgt die niet voor u is bestemd of als er dossier is kwijtgeraakt. Als u een datalek vermoedt kunt u dit bij ons melden via datalek@GRdeBevelanden.nl. Wij kunnen dan maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Als uw gegevens betrokken zijn bij een datalek laten wij u dat zo snel mogelijk weten. De GR houdt een overzicht bij van alle datalekken die hebben plaatsgevonden.

Cookies

De GR gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op via 140113 of mail naar privacy@GRdeBevelanden.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Top