Participatiewet en scholing

HOME  |  Participatiewet en scholing

Participatiewet en scholing

GR de Bevelanden, afdeling WIZ maakt zich sterk voor klanten tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo-2 niveau. 

Er is een intensieve samenwerking tussen de afdeling WIZ en het regionaal bureau leerlingzaken (RBL) Oosterschelderegio.

Bij jongeren (tot 27 jaar) met een uitkering wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden voor een kwalificerend traject zoals een combinatie van werken en leren (de beroepsbegeleidende leerweg ofwel BBL).

Als een jongere met een uitkering een opleiding met studiefinanciering kan volgen, dan moet hij dat ook doen; zo niet, dan is er geen recht op uitkering. Hoe de gemeente daarmee omgaat is geregeld in “de beleidsregels uitsluiting van bijstand wegens het kunnen volgen van een opleiding”.

Top