Kindregelingen (kindpakket)

HOME  |  Kindregelingen (kindpakket)

Kindregelingen (kindpakket)

Op deze pagina leest u meer informatie over de verschillende kindregelingen (kindpakket) en mogelijkheden die er zijn voor gezinnen die rond moeten komen met een laag inkomen.

Op de website www.samenvoorallekinderen.nl kunt u meer lezen over de regelingen voor kinderen. Deze website is van stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij werken samen om u op weg te helpen bij het aanvragen van een regeling. Zo willen zij bereiken dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen!  

Landelijke regelingen 

Naast de kinderbijslag die elke ouder ieder kwartaal ontvangt van de landelijke overheid, kunnen ouders met een laag inkomen (in de meeste gevallen) ook aanspraak maken op een kindgebonden budget. Kijk voor meer informatie op: Belastingdienst Toeslagen

Regelingen via GR de Bevelanden

GR de Bevelanden vindt het belangrijk dat ieder kind mee kan doen in de maatschappij. En dat kinderen zo min mogelijk de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders of verzorgers. Dat een kind een sport kan kiezen die hij/zij leuk vindt of dat een kind mee kan naar de bioscoop met een vriendje of vriendinnetje. Maar ook dat er bijvoorbeeld een fiets beschikbaar is om op naar school te gaan. 

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden voert namens de vijf Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) het minimabeleid uit. Hieronder vindt u de verschillende tegemoetkomingen die er beschikbaar zijn. Let op: er worden verschillende inkomensgrenzen gehanteerd bij de regelingen.

1.   Declaratiefonds

Het Declaratiefonds is beschikbaar voor gezinnen/personen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De gemeente Noord-Beveland doet niet mee aan het declaratiefonds, zij voeren een eigen regeling uit.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is een jaarlijks een bedrag beschikbaar voor sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals peuterzwemmen, peuterspeelzaal en voor sociale activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan bioscoopbezoek of entree voor een pretpark. Thuiswonende jongeren van 18 tot 21 jaar kunnen ook - samen met hun ouder(s) - deelnemen aan het Declaratiefonds als zij beiden aan de inkomens- en vermogenseisen voldoen.

De maximale vergoedingen zijn in 2020

Gemeente

Borsele, Goes `

en Reimerswaal

Kapelle

Kinderen 0-18 jaar

€ 128,00

€ 100,00

Extra vergoeding 0-4 jaar

€ 103,00

geen

U kunt hier lezen over het declaratiefonds van Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal.

U kunt hier lezen over het declaratiefonds van Kapelle.

Voor informatie over het Declaratiefonds Noord-Beveland verwijzen we u naar de website van die gemeente.


2.   Jeugdfonds- Sport & cultuur Zeeland

Het Jeugdfonds Sport & cultuur is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Het fonds stimuleert sportieve en culturele activiteiten voor kinderen. Denk bij cultuur aan verschillende dansvormen,  zoals ballet of streetdance, maar ook aan scouting of muziekles. De maximale bijdrage is € 450,- per jaar per kind.  Daarnaast is er een vergoeding  van maximaal € 225,- per jaar voor deelname aan sportieve activiteiten, denk hierbij aan contributie voor voetbal, hockey, judo, zwemmen etc.

U kunt hier meer lezen over het jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland.


3.   Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstandsregelingen zijn bedoeld voor iedereen die moet rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. Is uw inkomen net iets hoger, dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Een deel van uw hogere inkomen wordt dan aangemerkt als eigen draagkracht. Dit deel wordt in mindering gebracht op de bijzondere bijstand. Voor gezinnen zijn er de volgende regelingen:

• vergoeding van een fiets of openbaar vervoer aan schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo- of hbo-onderwijs tot een leeftijd van 18 jaar.
• vergoeding van een computer aan gezinnen met schoolgaande kinderen vanaf groep 7 in het basisonderwijs.
• vergoeding van indirecte schoolkosten: excursie/schoolreisje, sportkleding, schooltas en de huur van een schoolkluisje.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling WIZ. 

Samenwerking met andere organisaties

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg werkt veel samen met andere organisaties die proberen om gezinnen met weinig geld te ondersteunen in het alledaagse leven. We noemen drie belangrijke partnerorganisaties als het gaat om kinderen:

•    De stichting Leergeld
De stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen van 4 tot 18 jaar niet worden buitengesloten van allerlei schoolactiviteiten als gevolg van financiële problemen in het gezin. Hierbij moet u onder andere denken aan de ouderbijdrage, bijdragen voor Sinterklaas en kerst, schooluitstapjes of schoolkampen etc.

Kijk op: www.leergeld.nl voor de werkwijze van deze stichting.

•    De voedselbank
De Voedselbank levert onder andere een verrassingspakket voor jarige kinderen: www.voedselbankdebevelanden.nl

•   De Kledingbank    
De Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan mensen die dat nodig hebben. Om te bepalen wie er in aanmerking komt voor gratis kleding werken zij met het principe van doorverwijzing. De persoon met een kledingbehoefte moet een doorverwijzing krijgen naar de Kledingbank van een erkende hulpverlener. De Kledingbank is gevestigd in Middelburg. Kijk voor meer informatie op:

Kijk voor meer informatie op: http://www.kledingbank-zeeland.nl/

Top