Inkomen & schulden

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Inkomen & schulden

Inkomen & schulden

Wanneer inwoners niet genoeg geld hebben om van te leven (eten, huur, kleding) en wanneer ze niet binnenkort zelf voor voldoende inkomsten kunnen zorgen, is er voor hen ‘bijstand’ door middel van een uitkering. Aan deze uitkering zijn ook verplichtingen verbonden. U moet bijvoorbeeld juiste informatie verstrekken die nodig is om het recht op uitkering te kunnen vaststellen. Daarnaast gelden andere verplichtingen, zoals de plicht om betaald werk te zoeken. De bedoeling daarvan is dat u er alles aan doet om een eigen inkomen te verwerven en niet meer afhankelijk te zijn van een gemeentelijke uitkering.

Hieronder kunt u meer lezen over hoe u een uitkering aan kunt vragen, welke rechten en plichten hier aan verbonden zijn en welke bijzondere bijstand en minimaregelingen er zijn binnen GR de Bevelanden, afdeling WIZ. 

Uitkering

• Uitbetalingsdata gemeentelijke uitkeringen
• Een uitkering op grond van de Participatiewet
De hoogte van de uitkering
• Rechten en plichten
• Tegenprestatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

 Bijzondere bijstand
• Fiets- en reiskostenvergoeding schoolgaande kinderen
• Declaratiefonds
• Individuele inkomenstoeslag
• Individuele studietoeslag
• Collectieve zorgverzekering 2018
• Kwijtschelding
Kindregelingen (kindpakket)
• Jeugdcultuurfonds
• Jeugdsportfonds
• Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wijzigingen doorgeven

• Doorgeven van wijzigingen en het mutatieformulier
• Vakantieregels en vakantieaanvraag

Overige regelingen

Hulp bij schulden en schulddienstverlening

Magazine voor de minima

Minimamagazine Dina Schrijft

Top