Bezwaar & beroep

HOME  |  Bezwaar & beroep

Bezwaar & beroep

Een aanvraag (bijvoorbeeld een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud, bijzondere bijstand of een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo) wordt gevolgd door een beschikking. In de beschikking staat het besluit dat is genomen naar aanleiding van de aanvraag. Eenvoudig gezegd een toekenning (ja) of een afwijzing (nee). Tegen een officieel besluit kan bezwaar worden aangetekend. De richtlijnen waar een bezwaarschrift aan moet voldoen staat in de beschikking genoemd.

Na ontvangst van een bezwaarschrift zal waar mogelijk geprobeerd worden in een bemiddelingsgesprek tot een oplossing te komen.

Als het bezwaar toch wordt voortgezet volgt een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan de gemeente aan een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie het genomen besluit toelichten en krijgt de bezwaarmaker gelegenheid zijn/haar motivering nader toe te lichten. De commissie geeft vervolgens advies om het bezwaar gegrond of ongegrond te verklaren.

Tegen de beslissing op bezwaar kan, als iemand het er nog niet mee eens is, beroep worden aangetekend en in een uiterst geval kan iemand nog in hoger beroep gaan.

Hoe dient u schriftelijk bezwaar in tegen een beslissing van de uitkeringsinstantie?

Binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit kunt u uw bezwaarschrift sturen aan:

GR de Bevelanden
Afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 2144
4460 MC  Goes

Machtigen

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u diegene een volmacht verlenen. Dit heet een machtiging. Andersom kunt u ook namens iemand een bezwaarschrift indienen, als u gevolmachtigd bent.

Inhoud bezwaarschrift

Neem in uw bezwaarschrift de volgende gegevens op:

  • datum
  • naam, adres en telefoonnummer
  • vermeld het kenmerk en onderwerp van het besluit in uw bezwaarschrift
  • stuur een kopie mee van het besluit.
  • Geef de reden aan waarom u het niet eens bent met het besluit (de gronden van het bezwaar).
  • onderteken het bezwaarschrift.

Hoe tekent u beroep aan tegen een beslissing (op bezwaar) van de uitkeringsinstantie?

Als u het niet eens bent met de beslissing (op bezwaar) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

U schrijft een brief aan de rechtbank waarin u de zaak uitlegt.  Die brief heet een beroepschrift. Bij het sturen van een beroepschrift moet u op dezelfde dingen letten als wanneer u een bezwaarschrift stuurt. U kunt het beroepschrift afleveren bij de balie van de rechtbank (vraag een ontvangstbewijs) of met de post opsturen (aangetekend). U kunt ook via het digitale loket rechtspraak een webformulier invullen. 

De rechtbank neemt uw beroep in behandeling. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Heeft u nog vragen?

U kunt de afdeling Bezwaar en Beroep van de afdeling WIZ telefonisch bereiken: 0113 -239120

Top