Veel gestelde vragen eenmalige energietoeslag

Algemeen

Hier leest u de veel gestelde vragen over de eenmalige energietoeslag.

Wat is de hoogte van de energietoeslag?

Die is € 1300,00 per huishouden.

Ophoging energietoeslag
Er is besloten de energietoeslag op te hogen naar € 1300,00.
Heeft u de 800 euro energietoeslag al ontvangen of aangevraagd? Dan betalen wij de verhoging van het bedrag automatisch aan u. U hoeft daarvoor geen actie te ondernemen. Wij gaan de verhoging rond 1 november 2022 aan u over te maken.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor mensen die op het moment van aanvraag een inkomen hadden tot 130% van het wettelijk sociaal minimuminkomen. Welk bedrag dat is, hangt af van uw situatie. Op deze webpagina vindt u daar meer informatie over.

Hoe vraag ik de energietoeslag aan?

U kunt de energietoeslag zelf aanvragen. Digitaal of door een aanvraagformulier op te halen in het gemeentehuis van Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal.

Als u digitaal een aanvraag wilt indienen, vindt u op deze pagina het aanvraagformulier. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, vraag dit dan alvast aan.  

De inkomensgrens is 130% van het sociaal minimum. Hoeveel is dat?

Dit is afhankelijk van uw situatie in 2022.

Voor de eenmalige energietoeslag 2022 geldt dat u tot 130% van de bijstandsnorm aan inkomen mag hebben. Hoeveel dat is, kunt u zien in onderstaande tabel.

Bijstandsnormen 21 jaar tot de AOW-leeftijd 2022

 

Bijstandsnorm 100%

110% van de bijstandsnorm

120% van de bijstandsnorm

130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden - 100% van het minimumloon

€ 1.495,33

€ 1.644,86

€ 1.794,39

€ 1.943,93

Alleenstaande (ouder) - 70% van het minimumloon

€ 1.046,73

€ 1.151,40

€ 1.256,07

€ 1.360,75

Bijstandsnormen vanaf de AOW-leeftijd 2022

 

Bijstandsnorm 100%

110% van de bijstandsnorm

120% van de bijstandsnorm

130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden

€ 1.577,34

€ 1.735,08

€ 1.892,81

€ 2.050,54

Alleenstaande (ouder)

€ 1.164,39

€ 1.280,83

€ 1.397,26

€ 1.513,70

Kostendelersnorm 2022

Uw huishouden

Bijstandsnorm per persoon

Bedrag per persoon

Totale bijstandsnorm

Tweepersoons

50%

€ 747,67

100%

Driepersoons

43,33%

€ 647,98

130%

Vierpersoons

40%

€ 598,13

160%

Vijfpersoons

38%

€ 568,22

190%

Alle bedragen zijn netto bedragen en zijn exclusief vakantiegeld vermeld (5%). 
LET OP: er wordt niet gekeken naar uw eigen vermogen.

Op welke datum of over welke periode moet ik een laag inkomen hebben?

We kijken op het moment van aanvraag een maand terug als u vaste inkomsten heeft. Heeft u wisselende inkomsten, dan kijken we drie maanden terug en nemen we het gemiddelde over die drie maanden als uw maandinkomen. De peildatum is de datum van aanvraag.

Welk inkomen telt mee?

Uw maandinkomen is het totaal van de inkomsten van u en uw partner:
● inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen); 
● AOW-uitkering;
● pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct; 
● inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door 
de aanvrager zelf wordt verricht;
● inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap;
● partner- en/of kinderalimentatie;
● periodieke giften;
● inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;
● een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw);
● wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

Heeft u iedere maand wisselende inkomsten of bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken we naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie maanden. 

LET OP: er wordt niet gekeken naar uw eigen vermogen.

Wie zijn uitgesloten voor de energietoeslag?

  • Dak- of thuislozen;
  • Inwoners die in een instelling wonen;
  • Jongeren tot 21 jaar;
  • Personen die staan ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Waarom maakt GR de Bevelanden de energietoeslag niet automatisch over aan mensen die er recht op hebben?

GR de Bevelanden heeft niet alle gegevens van alle mensen met een laag inkomen. Daarom vragen wij hen de energietoeslag zelf aan te vragen. We hebben wel alle benodigde gegevens van de mensen met een uitkering van GR de Bevelanden. Zij hebben de energietoeslag al in april 2022 automatisch op hun rekening gekregen.

Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

Tot 1 april 2023 kunt u de energietoeslag aanvragen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen op het moment van aanvraag. Voor de aanvragen die na 2022 worden gedaan, kijken we naar het inkomen over de maand december 2022 en naar uw woonsituatie op 31 december 2022.

Er komt een nieuwe energietoeslag in 2023. Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we nog niet. De verwachting is dat voor de zomer 2023 de nieuwe beleidsregels bekend zijn. Het is op dit moment niet mogelijk energietoeslag 2023 aan te vragen. Er wordt ook geen voorschot uitgekeerd. 

Hoe vaak kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag maar één keer aanvragen.

Welke bewijsstukken moet ik meesturen?

• Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);

• Recente bewijsstukken van het inkomen (uitkering, salaris, pensioen), de (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst en dergelijke van u en (als u een partner heeft) van uw partner;

• Een recent afschrift van uw bankrekening waarop te zien is dat u energiekosten betaalt;

• Een kopie van uw bankafschrift of pasje van de bankrekening waarop u de energietoeslag wilt ontvangen (met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam);

• eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, GR de Bevelanden controleert uw gegevens bij de aanvraag en achteraf. Zo zorgt GR de Bevelanden dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.

Wat kan er gebeuren als mijn gegevens niet kloppen?

We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u per ongeluk verkeerde gegevens doorgegeven? Laat dat dan direct aan ons weten via energietoeslag@grdebevelanden.nl.

Moet ik de energietoeslag besteden aan de energierekening?

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het geld dan voor als later uw energienota verandert.

Ik heb een uitkering. Maar ik heb de energietoeslag van GR de Bevelanden niet automatisch ontvangen. Hoe kan dit?

Inwoners die op 1 april 2022 een uitkering van GR de Bevelanden ontvingen of gebruik maakten van het Declaratiefonds of de individuele inkomenstoeslag kregen de energietoeslag automatisch. Als dat ook voor u geldt, maar u heeft de energietoeslag niet ontvangen kan het zijn dat:

  • De energietoeslag aan iemand anders is betaald binnen uw huishouden of adres.
  • U geen recht had op een uitkering.
  • U jonger was dan 21 jaar.
  • U in een instelling woonde, zoals een verpleeghuis of begeleid wonen.
  • U geen vaste woon- of verblijfplaats en ontving een uitkering voor daklozen.
  • U in de gevangenis zat.

Als dit niet het geval was, belt u dan met 0113-239100. U kunt ook zelf de energietoeslag aanvragen als u denkt dat u er recht op heeft.

Maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering (CZM) of ontvangt u een tegemoetkoming chronisch zieken of gehandicapten via GR de Bevelanden? En kwam u nog niet eerder voor de energietoeslag in aanmerking? Dan ontvangt u voor eind november ook de energietoeslag.

Ik ontvang studiefinanciering. Heb ik recht op energietoeslag?

Studenten kunnen ook recht hebben op de energietoeslag. Ze moeten dan wel aan alle eerdergenoemde voorwaarden voldoen.

Ik ben kostendeler en heb de energietoeslag ontvangen, klopt dit?

Ja, dat klopt. Ook kostendelers (van 21 jaar of ouder) hebben recht op energietoeslag.

Ik ben inwonend (bij mijn ouders) en/of betaal geen energiekosten en heb de energietoeslag ontvangen, klopt dit?

Nee, dat klopt niet. U ontvangt hier nog bericht over.

De energietoeslag geldt per huishouden. Wat is een huishouden?

U voert samen een huishouden als u op hetzelfde woonadres woont en de vaste lasten en de dagelijks kosten van het bestaan samen deelt of deze kosten op u neemt.

Ik heb alleen een postadres. Heb ik recht op de energietoeslag?

Nee, als u alleen een postadres heeft dan heeft u geen recht op energietoeslag.

Ik ga in de rest van het jaar meer geld verdienen. Moet ik de energietoeslag dan straks terugbetalen?

Nee, we kijken naar uw situatie op het moment van uw aanvraag en maximaal 3 maanden terug.

Ik heb energietoeslag ontvangen, moet ik deze opgeven als inkomen naast mijn uitkering?

Nee, de energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.

Moet ik de energietoeslag opgeven als inkomsten bij de Belastingdienst?

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.

Heeft de energietoeslag invloed op mijn zorg- of huurtoeslag?

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

Ik heb mijn jaarafrekening van de energieleverancier ontvangen en geld teruggekregen. Heb ik recht op energietoeslag?

Ja, ook als u geld heeft teruggekregen heeft u recht op energietoeslag.

Ik heb loonbeslag en/of zit in een schuldhulpverleningstraject. Kan ik dan energietoeslag krijgen?

Voor de energietoeslag kijken we naar uw inkomen op het moment van aanvraag. Is het besteedbaar inkomen minder dan 130% van het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk recht op de energietoeslag.

Heeft u een schuldhulpverleningstraject bij GR de Bevelanden? Dan ontvangt u voor 15 november 2022 de energietoeslag automatisch.

Wanneer krijg ik de energietoeslag uitgekeerd?

Wij hebben officieel 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen en een besluit te nemen. Uiteraard proberen we uw aanvraag vóór die tijd af te handelen en de energietoeslag uit te betalen.